Oficjalne dokumenty

Przed otwarciem rachunku lub rozpoczęciem handlu na rynku OTC zapoznaj się z dokumentacją prawną oraz dokumentami i informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Własność

Conotoxia Ltd. jest właścicielem i administratorem tej witryny. Żadna czynność pobierania lub kopiowania z tej strony nie przenosi prawa własności do jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów znajdujących się na tej stronie. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa w zakresie praw autorskich i własności znaków towarowych do wszystkich materiałów znajdujących się na tej stronie i będzie je egzekwować w pełnym zakresie prawa.

Dostęp

Niniejsza strona oraz informacje, narzędzia i materiały na niej się znajdujące nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, który jest obywatelem lub rezydentem w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie, publikacja, dostępność lub korzystanie z nich byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które naraziłoby Spółkę na wymogi rejestracyjne lub licencyjne w ramach takiej jurysdykcji.

Linki do stron zewnętrznych

Strona może zawierać linki do stron internetowych kontrolowanych lub oferowanych przez podmioty trzecie. Firma nie dokonuje przeglądu i zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie informacje lub materiały zamieszczone na tych stronach. Umieszczając łącze do witryny internetowej innej firmy, Conotoxia Ltd. nie promuje ani nie poleca żadnych produktów ani usług oferowanych w tej witrynie sieci Web.

Bezpieczeństwo

Jeśli komunikujesz się ze spółką Conotoxia Ltd. za pomocą poczty e-mail, należy pamiętać, że bezpieczeństwo poczty internetowej jest niepewne. Wysyłając wrażliwe lub poufne wiadomości e-mail, które nie są szyfrowane, akceptujesz ryzyko związane z taką niepewnością i możliwym brakiem poufności w Internecie. Internet nie jest w 100% bezpieczny, a korespondencja może zostać przechwycona i odczytana.

Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich PDF

Pobierz

Polityka Ujawnienia Ryzyka PDF

Pobierz

Skrót Polityki Najkorzystniejszej Realizacji Zleceń PDF

Pobierz

Polityka Kategoryzacji Klientów PDF

Pobierz

Polityka Konfliktu Interesów PDF

Pobierz

Polityka Rozpatrywania Reklamacji PDF

Pobierz

Koszty i Opłaty PDF

Pobierz

Polityka Dźwigni Finansowej PDF

Pobierz

Polityka prywatności PDF

Pobierz

Polityka Funduszu Rekompensat dla Inwestorów PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku SMART MT5 PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku SMART cTrader PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Klienci Doświadczeni MT5 PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Klienci Doświadczeni cTrader PDF

Pobierz

Oswiadczenia - FATCA, CRS, UBO, PEP PDF

Pobierz

Informacja o Punktach Swapowych PDF

Pobierz

Umowa Ramowa PDF

Pobierz

Ogólne informacje, rejestracja i wymagania KYC firmy Conotoxia PDF

Pobierz

Godziny handlu instrumentami PDF

Pobierz

Dyspozycja rozszerzenia zakreu Umowy Ramowej o świadczenie usług Doradztwa Inwestycyjnego PDF

Pobierz

Regulamin Usługi Doradztwa Inwestycyjnego PDF

Pobierz

Wniosek o Rekomendację w ramach Usługi Doradztwa Inwestycyjnego PDF

Pobierz

Klauzula dotycząca badań inwestycyjnych PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - II kwartał 2021 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -II kwartał 2021 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC w III kwartale 2021 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń w III kwartale 2021 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC w IV kwartale 2021 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń w IV kwartale 2021 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - I kwartał 2022 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -I kwartał 2022 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - II kwartał 2022 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -II kwartał 2022 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC w III kwartale 2022 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń w III kwartale 2022 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC w IV kwartale 2022 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń w IV kwartale 2022 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - I kwartał 2023 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -I kwartał 2023 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - II kwartał 2023 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -II kwartał 2023 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - III kwartał 2023 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -III kwartał 2023 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -IV kwartał 2023 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - IV kwartał 2023 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -I kwartał 2024 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - I kwartał 2024 PDF

Pobierz

Standardowy Czas Realizacji Zleceń -II kwartał 2024 PDF

Pobierz

Kwartalne Wyniki OTC - II kwartał 2024 PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na główne pary walutowe PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na pozostałe pary walutowe PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na surowce z wyłączeniem złota PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na złoto PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na główne i pozostałe indeksy PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - CFD na kryptowaluty PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje – CFD na Single Stock PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje – CFD na akcje PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje – CFD na Single ETF PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje – CFD na ETFy PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje – CFD na futures PDF

Pobierz

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w lewarowane instrumenty pochodne rynku OTC:

1) Ryzyko rynkowe lub ryzyko niekorzystnej zmiany ceny instrumentu bazowego - zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, których cena oparta jest o kursy wymiany walut, ceny towarów, poziomy indeksów giełdowych lub ceny innych instrumentów bazowych, wiąże się z ryzykiem występującym na rynku, na którym notowany jest instrument bazowy. Ryzyko związane z rynkiem instrumentu bazowego obejmuje w szczególności ryzyko zmian politycznych, zmian w polityce gospodarczej i innych czynników, które mogą znacząco i trwale wpłynąć na cenę instrumentu bazowego.

2) Ryzyko walutowe - zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na cenę bazowych instrumentów finansowych również wtedy, gdy instrumenty nie są bezpośrednio oparte na kursach walutowych.

3) Ryzyko stopy procentowej - zmiany poziomu stóp procentowych mogą negatywnie wpłynąć na cenę instrumentów finansowych, a w konsekwencji na wynik finansowy klienta.

4) Ryzyko dźwigni - Conotoxia Ltd. oferuje inwestowanie w lewarowane instrumenty finansowe z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej. Oznacza to, że wartość nominalna transakcji może wielokrotnie przekraczać wartość wniesionego depozytu zabezpieczającego. Prowadzi to do sytuacji, w której nawet niewielka zmiana ceny instrumentu finansowego może w znacznym stopniu wpłynąć na wycenę rachunku. Mając na uwadze powyższe, nie zalecamy wykorzystywania maksymalnego dostępnego poziomu dźwigni.

5) Ryzyko płynności - ryzyko ograniczenia lub niemożności zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Zwiększone ryzyko płynności może wystąpić w szczególności w sytuacji załamania rynku lub w przypadku publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Ryzyko krótkoterminowego obniżenia płynności może wystąpić w okresie zamknięcia dnia przez Dostawcę Płynności (przed i po 17:00 czasu nowojorskiego).

6) Ryzyko spadku poziomu depozytu zabezpieczającego - w przypadku niekorzystnych zmian cen instrumentów finansowych może nastąpić spadek wartości wniesionego depozytu, co może doprowadzić do automatycznego zamknięcia otwartych pozycji Klienta.

7) Ryzyko luki cenowej - pozostawienie otwartej pozycji na okres, w którym instrument finansowy nie jest przedmiotem obrotu naraża inwestora na zwiększone ryzyko wystąpienia luki cenowej. Cena otwarcia po rozpoczęciu obrotu może znacznie różnić się od ceny zamknięcia z poprzedniego okresu. W wyniku luki cenowej pozycja może zostać automatycznie zamknięta, a Klient może ponieść stratę przekraczającą wartość wniesionego depozytu zabezpieczającego.

8) Ryzyko poślizgu cenowego - zlecenia składane za pośrednictwem platformy transakcyjnej mogą zostać wykonane z tzw. poślizgiem cenowym, co oznacza, że w pewnych okolicznościach realizacja zlecenia może nastąpić po innej cenie niż cena określona w zleceniu. W takim przypadku zlecenie realizowane jest po najlepszej dostępnej cenie na rynku.

9) Ryzyko związane z wykonaniem zlecenia - istnieje ryzyko niezrealizowania zlecenia, złożonego przez Klienta, przez Dostawcę Płynności po wcześniej zaoferowanej cenie. W takim przypadku zlecenie Klienta realizowane jest po najlepszej dostępnej na rynku cenie.

10) Ryzyko operacyjne - transakcje dokonywane za pośrednictwem systemów informatycznych wiążą się z ryzykiem błędów, opóźnień w realizacji transakcji lub transmisji strumienia danych, które nie leżą po stronie Conotoxia Ltd. i za które Conotoxia Ltd. nie ponosi odpowiedzialności. W wyniku tych nieprawidłowości zlecenie złożone przez Klienta może nie zostać zrealizowane lub warunki jego realizacji mogą znacznie różnić się od intencji Klienta.

11) Siła wyższa - sytuacja, która pozostaje poza kontrolą Conotoxia Ltd. oraz Klienta. Sytuacja, której nie można przewidzieć z wyprzedzeniem, wywierająca istotny wpływ na ceny instrumentów finansowych oraz działalność operacyjną.

Najlepsze Systemy Realizacji Zleceń w 2023 RTS28 PDF

Pobierz

Najlepsze Systemy Realizacji Zleceń w 2022 RTS28 XLSX

Pobierz

Najlepsze systemy realizacji zleceń w 2021 roku RTS 28 XLSX

Pobierz

Najlepsze Systemy Realizacji Zleceń w 2020 r - RTS28 XLSX

Pobierz

Najlepsze Systemy Realizacji Zleceń w 2019 r - RTS28 XLSX

Pobierz

Najlepsze Systemy Realizacji Zleceń w 2018 r. - RTS28 XLSX

Pobierz

Raport dotyczący Ujawniania Informacji i Dyscypliny Rynkowej 2023 PDF

Pobierz

Pillar III disclosures - year 2022 PDF

Pobierz

Raport Informacyjny - Filar III - rok 2021 PDF

Pobierz

Raport Informacyjny - Filar III - rok 2020 PDF

Pobierz

Raport Informacyjny - Filar III - rok 2019 PDF

Pobierz

Raport Informacyjny - filar III - rok 2018 PDF

Pobierz

Raport Informacyjny - Filar III - rok 2017 PDF

Pobierz

Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich PDF

Pobierz

Polityka Ujawnienia Ryzyka PDF

Pobierz

Polityka Najkorzystniejszej Realizacji Zleceń PDF

Pobierz

Polityka Kategoryzacji Klientów
PDF

Pobierz

Polityka Konfliktu Interesów PDF

Pobierz

Polityka i Procedura Rozpatrywania Reklamacji PDF

Pobierz

Koszty i Opłaty PDF

Pobierz

Polityka Dźwigni Finansowej PDF

Pobierz

Polityka prywatności PDF

Pobierz

Polityka Funduszu Rekompensat dla Inwestorów PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Klienci Profesjonalni STP PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Klienci Doświadczeni STP PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku MT4 Experience Zero Comission PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Standard STP PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Basic STP PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Algo Trading STP PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Advanced STP PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku MT4 Zero Comission PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Smart cTrader klient detaliczny PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Smart cTrader klient detaliczny doswiadczony PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku Smart MT5 klient detaliczny PDF

Pobierz

Specyfikacje Rachunku-Smart MT5 klient detaliczny doswiadczony PDF

Pobierz

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje - wszystkie klasy aktywów PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

Dokument w przygotowaniu PDF

Pobierz

79.03% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79.03% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Handel na kontraktach CFD jest świadczony przez Conotoxia Ltd. (lic. 336/17 CySEC) mającą prawo do wykorzystywania znaku towarowego Cinkciarz.pl.